Adatvédelmi tájékoztató az Makovecz Hallgatói Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó adatkezelésekről

1. A tájékoztató célja

 

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Egyetem által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről az Makovecz Hallgatói Ösztöndíj Programhoz (továbbiakban: Program) kapcsolódóan, a Programra pályázóknak (továbbiakban: Résztvevő).

 

2. Az adatkezelő megnevezése

 

Név: Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Telefonszám: +36-72/501-500

Képviselő: Prof. Dr. Miseta Attila rektor

Adatkezelést végző szervezeti egység neve: PTE Rektori Kabinet Nemzetközi Igazgatóság

A Program koordinátora: Kónya Bence

E-mail cím: konya.bence@pte.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

E-mail cím: adatvedelem@pte.hu

 

 

3. Jogszabályi háttér

 

A Program keretében a Résztvevő által az Egyetem részére megadott személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),
  • AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet),
  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.)

 

 

4. A kezelt személyes adatok köre

 

A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet Résztvevő a pályázati dokumentációban az Egyetem rendelkezésére bocsát, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket Résztvevő a projekt életciklusa alatt az Egyetem számára megküld.

Amennyiben az Egyetem által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze az konya.bence@pte.hu címen.

 

5. Az adatkezelés célja, jogalapja

 

5.1. A Résztvevő részére, a fogadó intézményben hallgatói szerződés megkötéséhez szükséges adatokat, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartáshoz és szervezéshez szükséges adatokat, így különösen a névre, személyi igazolvány számára, állampolgárságra, születési helyre és időre, lakcímre, értesítési címre, karra, intézetre, tanszékre, telefonszámra, e-mail címre, nemre, Neptun azonosítóra vonatkozó adatokat az Egyetem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges célból kezeli.

5.2. A 4. pontban meghátorozott - ideértve különösen az 5.1. pontban felsorolt - adatok kezelésének jogalapja továbbá a jogszabályi kötelezettség teljesítése. Az Nftv. 18. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja alapján az Egyetem a Program igénybevételéhez, a hallgatók jogainak gyakorlásához, a képzés megszervezéséhez, és a jogszabályban előírt hallgatói és gazdasági nyilvántartások vezetéséhez szükséges mértékben kezeli Résztvevők adatait.

5.3. Az Egyetem információs anyagok készítése, kutatások, felmérések végzése céljából a Program végeztével kiküldött beszámolóban meghatározott személyes adatokat a Résztvevő írásos nyilatkozatában foglalt szabad, kifejezett és önkéntes hozzájárulása (hozzájáruló nyilatkozat aláírása) esetén, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. E tevékenységek körébe tartoznak különösen a nyomtatott, vagy elektronikus marketing, illetve tájékoztató célú termékek (például a programot ismertető brossúrák, hírlevelek, videók, online tájékoztatók, honlapok) előállítása, sokszorosítása, közzététele, a programra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése, és azok elemzése (például részvételi statisztikák készítése életkor/tudományterület, stb. alapján), felmérések végzése (például megkérdezéses/online kérdőívek, elégedettségi kérdőívek, utánkövetési kérdőívek).

5.4. Az Egyetem az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (érdemérlegelésen alapuló adatkezelés) a program megvalósítása, fejlesztése, hatékony működtetése, a Résztvevőknek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében a statisztikai adatok gyűjtése és elemzése céljából - az adatok anonimizálása, vagy pszeudonimizálása mellett - is kezelheti a jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat. Az Egyetemnek e célokhoz olyan jogos érdeke fűződik, amely arányban áll és elsőbbséget élvez az érintett olyan érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyek személyes adatok védelmét tennék szükségessé, mivel az adatok a statisztikai gyűjtés során anonimizálásra vagy pszeudonimizálásra kerülnek, és a statisztikai eredményekből az érintettre semmilyen következtetés nem vonható le.

 

6. Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama az Nftv.-ben meghatározottak szerint a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított 8 év.

 

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

Az adatokhoz hozzáférhetnek az adatbevitelt végzők; az Egyetem illetékes munkatársai; a bírálati és monitoring folyamat szereplői; az ellenőrzésre jogosult és felügyeleti szervek; valamint a program megvalósulását és hatásait elemző, az Egyetem által megbízott szakértők és kutatók. Így az adatok továbbításra kerülhetnek a Fogadó Intézmény részére, amellyel a Résztvevő hallgatói szerződést kíván kötni.

 

8. Adatbiztonság

 

Az Egyetem megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a résztvevők személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. A Pécsi Tudományegyetemen alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók az Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Egyetem Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében. Támogató a személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket tesz, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

 

9. Az érintettek jogai

 

9.1. A Résztvevő jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen célból és jogalapon,
  • milyen forrásból gyűjtve,
  • mennyi ideig kezeli, illetve
  • az Egyetem kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy
  • az érintett milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

9.2. A Résztvevő jogosult rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére.

9.3. A Résztvevő jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9.4. Az érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés (4.4. pont) esetén a Résztvevő a saját helyzetével kapcsolatos okokból jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Egyetem személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Egyetem bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.5. A Résztvevő jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben a rá vonatkozó személyes adat törlésére, különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve az érintett a hozzájárulását visszavonta (és nincs más jogalap az adatok további kezelésére), vagy a tiltakozási jog eredményeként az Egyetem a tiltakozásnak helyt adott.

9.6. A Résztvevő jogosult az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.7. A Résztvevő, az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározottak szerint, jogosult rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni és az adatokat más adatkezelő részére továbbítani.

9.8. Az érintettek adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amelyet a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthetnek meg az érintettek. Az adatkezeléssel az itt felsorolt jogaival a konya.bence@pte.hu címen élhet.

9.9. A Résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a konya.bence@pte.hu címen teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem@pte.hu) is fordulhat.

A Résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet az illetékes – vagy az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék